phone icon0294 23 08 07
divider

Algemene voorwaarden

separator

Op alle diensten van Recht door Zee Consultancy, zijn de hieronder vermelde algemene voorwaarden van toepassing:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Recht door Zee Consultancy, juridisch en administratief adviesburo

gevestigd te Loenen aan de Vecht (hierna te noemen: “opdrachtnemer” ).

b. Cliënt: de contractspartij van Recht door Zee Consultancy, die opdracht geeft

(hierna te noemen: “opdrachtgever” of “cliënt”).

c. Opdracht: uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Opdracht

a. Alle door de opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden, zijn gebaseerd op een

overeenkomst van opdracht, welke tot stand komt door wederzijdse aanvaarding.

b. In de opdrachtbevestiging zullen de volgende onderwerpen voorkomen:

– het aanvaarden van de opdracht.

– de kosten van de dienstverlening.

– de inhoud van de opdracht.

– de overeengekomen afspraken.

– het van toepassing verklaren van deze algemene voorwaarden.

c. De opdracht komt tot stand door het per mail bevestigen (er dient “akkoord” in deze mail te worden vermeld) en retourneren van de opdrachtbevestiging aan de opdrachtnemer.

d. Indien gewenst kan de opdrachtbevestiging tevens schriftelijk in 2-voud door de opdrachtnemer worden opgemaakt en door beide partijen worden ondertekend.

e. Indien cliënt mocht besluiten nà akkoord voor advies toch af te zien van de opdracht, dan wordt er een bedrag van 50 euro excl. BTW aan administratiekosten in rekening gebracht.

Verplichtingen opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich tegenover cliënt tot het volgende:

– het uitvoeren van de opdracht naar beste kunnen;

– indien dit nodig is: het steeds informeren over de stand van de werkzaamheden aan cliënt.

Rechten opdrachtnemer

De cliënt zal de inhoud van de verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de opdrachtnemer, niet openbaar maken, tenzij de opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Dit geldt tevens indien de bovengenoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.

Tevens zal de cliënt er zorg voor dragen dat alle gegevens, waarvan cliënt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt, heeft de opdrachtnemers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.

Honorarium en kosten

Het honorarium van de opdrachtnemer wordt vastgesteld overeenkomstig de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging.

Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het honorarium in overleg met de cliënt te verhogen of verlagen.

Verhoging is te verwachten, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt, dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode, is de opdrachtnemer gerechtigd om een voorschot op de eindafrekening te verlangen.

Dit voorschot zal worden verrekend met de eindafrekening.

Betaling

De cliënt zal de factuur van de opdrachtnemer (inclusief en exclusief BTW) binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen.

Betaling dient te geschieden in euro’s door overmaking van het in de factuur genoemde bankrekeningnummer.

Betaalt de cliënt niet binnen deze 30 dagen, dan zal de opdrachtnemer cliënt een herinneringsfactuur sturen, met het verzoek om alsnog binnen 8 dagen zorg te dragen voor betaling.

Indien cliënt na deze 8 dagen, nog steeds niet heeft betaald, dan is cliënt van rechtswege in verzuim en is dan een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente over het openstaande saldo. Deze vertragingsrente zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt. Deze beperking is tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, dit bedrag te vermeerderen met het bedrag ter zake van het in dezen voor opdrachtnemer verschuldigde eigen risico. Bij het inschakelen van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt.

Geschillen

De opdrachtnemer streeft naar dienstverlening van optimale kwaliteit tot volle tevredenheid van zijn/haar opdrachtgevers en zal bij het uitvoeren van haar werkzaamheden de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht.

Toch kan het voorkomen dat er een meningsverschil ontstaat tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever over de uitvoering van de werkzaamheden.

In geval van een klacht over de dienstverlening van de opdrachtnemer, kan de opdrachtgever dit meningsverschil middels email aan de opdrachtnemer kenbaar maken, waarna er door de opdrachtnemer getracht zal worden een passende oplossing te vinden.

Mocht dit nog steeds niet tot een genoegzame oplossing leiden, dan dient dit geschil te worden geslecht door een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht.